Pizza rendelés 06 70 904 3772
06 70 904 3772 Pizza rendelés
Adatvédelmi nyilatkozat

PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatója


1. BevezetésA PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelői megismerjék adatkezelési, feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét. 

A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek az Adatkezelési Tájékoztatóban - megszemélyesítés nélküli dokumentumként - folyamatosan elérhetők és megtekinthetők a www.primapizzamiskolc.hu webáruházban, valamint kérés esetén a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás rendelésfelvevő diszpécser munkatársa elektronikus levélben is továbbítja azt, a Megrendelő által megadott email címre.  A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, a mindenkor hatályos tájékoztató - megszemélyesítés nélküli dokumentumként -, a www.primapizzamiskolc.hu webáruházban található. A PrímaPizza egységtől telefonon keresztül rendelő Megrendelők kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adva, jóváhagyólag elfogadják a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozásnak információszerzési és - használati gyakorlatát a mindenkori Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően azáltal, hogy továbbra is kérik az aktuálisan általuk leadott megrendelés teljesítését.  A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. A PrímaPizza egység rendeléskezelő rendszerében történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

 

A rendelésközvetítő webáruházakban történő regisztrációval kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban az adott webáruházat üzemeltető jogi személynél lehet tájékozódni, a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozáshoz, az ezen felületekről érkező megrendelések esetében az adatközlő rendelésközvetítő webáruház felelőssége és kötelessége a Megrendelő adatainak kezelésével kapcsolatos kifejezett és önkéntes hozzájárulás beszerzése. A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és a rendelésközvetítő webáruházaktól megkapott adatokat kizárólag saját munkájához használja fel, csak a PrímaPizza egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

 

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a PrímaPizza egység rendeléskezelő rendszerében Megrendelő a telefonon keresztül, vagy személyesen történő megrendelés leadásakor önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő által megadott adatait a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás rendelések teljesítése és a szolgáltatásainak, ajánlatainak ismertetése, reklámozása céljából kezelje, és a megrendelések teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja a megrendelések teljesítésében közvetlenül résztvevő munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár). Megrendelő a megrendelése leadásával ahhoz is önkéntesen hozzájárul, hogy amennyiben ideiglenes területi átszervezés miatt (pl. áramszünet, városrész lezárása delegációk útvonala miatt, tüntetés, vagy tömegrendezvények alkalmából, ünnepnapok miatti területi átszervezés, étterem felújítás stb.) átmenetileg egy másik, szomszédos PrímaPizza egységhez kerül átirányításra a Megrendelő által kért szállítási címre történő kiszállítás, úgy az adott időpontra leadott megrendelés teljesítése érdekében adatai átadásra kerüljenek a megrendelés teljesítésére kijelölt másik PrímaPizza egységet üzemeltető - vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, akik az adott megrendelés teljesítésében, elkészítésében és kiszállításában közvetlenül részt vesznek, a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár. A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői önkéntes hozzájárulása alapján. Megrendelők személyes adataira a telefonon keresztül történő megrendelések rögzítésénél azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek, Megrendelőt az ételfutár el tudja érni, vagy értesíteni tudja a megrendelt ételkiszállítással kapcsolatosan. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a megrendelés leadásával tett önkéntes hozzájárulását, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a PrímaPizza egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, Megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés és célzottabb kiszolgálás érdekében.

A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelenti, hogy a Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tárolja. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről. 

 

A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás elektronikus és/vagy postai kézbesítésű hírlevéllel tájékoztatást küldhet a PrímaPizza ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére - amennyiben adatait szeretné törölni - az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről -, illetve minden elektronikus hírlevél alsó részén leiratkozási lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni. 

 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartamaA PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozásnak, az ételek házhozrendelésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

 

3.1. Megrendelői adatok kezelése


Az adatkezelés célja: a PrímaPizza egységtől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Online bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a www.primapizzamiskolc.hu webáruház elektronikus fizetési platformját működtető Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank kezeli, fizikai bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a POS terminált üzemeltető OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest Nádor utca 16.), valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank kezeli.

Adattovábbítás:

-          a Megrendelő megrendelését teljesítő PrímaPizza egységet működtető vállalkozás azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás elkészítésében, teljesítésében közvetlenül részt vesznek, pl. a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító pizzafutár, stb.

-          fizikai bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait, azaz a fizető azonosítója, kosár tartalma, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a POS terminált üzemeltető OTP Bank Nyrt. (1051. Budapest Nádor utca 16.) felé, valamint az adott bankkártyát kibocsátó bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Megrendelő megrendelését teljesítő PrímaPizza egységet működtető vállalkozás rendeléskezelő rendszerében történik.


 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezeléseAz adatkezelés célja: a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszok, minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási, és számlázási címe, a megrendelt termékek, szolgáltatások megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

 3.3. Elektronikus megfigyelőrendszerA PrímaPizza egység objektumában elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az üzlet teljes területén. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az adott egység tulajdonosánál-üzletvezetőjénél elérhető tájékoztatóban olvashatók.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett hozzájárulása az üzlet területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a.

A kezelt személyes adatok típusa: az objektum területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb három nap [SzVMt. 31. § (2) bek.].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a boltban található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, illetéktelen személyek nem tekinthetik meg és másolhatják ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelölt munkavállalója, alvállalkozója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-lajstromszám (az egyes PrímaPizza egységek egyéni NAIH nyilvántartási száma, az adott PrímaPizza egység megszemélyesített Adatkezelési Tájékoztatójában)

Adatfeldolgozó: a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kijelölt munkavállalója, alvállalkozója, elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működtetése és karbantartása.

Az érintett jogai: azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

4. Jogok és jogérvényesítési lehetőségekTájékoztatást kérhető a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás, valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. 

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlésre kerülnek az adatok, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azok a szükséges időtartamig megőrzésre kerülnek.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést kap a kérelmező, továbbá mindazok értesítésre kerülnek, akik korábban az adatot adatkezelés céljára megkapták. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálásra kerül, annak megalapozottsága kérdésében döntés születik, és döntéséről írásban tájékoztatást kap a tiltakozást benyújtó személy, vagy szervezet. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapításra kerül, az adatkezelés - beleértve a további adatfelvételt is - megszüntetésre, és az adatok zárolásra kerülnek.

Ha a döntéssel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidő elmulasztódik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 
 

Általános Szerződési Feltételek (ÁszF) - a PrímaPizza egységtől történt megrendeléssel létrejövő szerződés vonatkozásában

 
 

1. Megrendelés leadása:a PrímaPizza egységet működtető vállalkozás és Megrendelő közt áruvásárlásra vonatkozó szerződés jön létre az ételrendelés megadásával. A rendelés megadása történhet rendelésközvetítő webáruházakban leadott megrendeléssel, továbbá telefonon keresztül leadott megrendeléssel, vagy személyesen, az adott PrímaPizza egységnél történő megrendeléssel. A megrendelt ételek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást.

 

2. Fizetési mód és eszköz kiválasztása:a megrendelés során szükséges a fizetési mód kiválasztása. A megrendelésre kerülő ételek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése, illetve lezárása előtt választhat a Megrendelő. A kiszállításra megjelölt helyszínen, vagy elvitelre történő személyes rendelés esetén készpénzzel, vagy utalvánnyal lehet fizetni, valamint szabad mobil POS terminál esetén fizikai bankkártyával történő fizetési lehetőség is kérhető. A rendelésközvetítő webáruházakban leadásra kerülő megrendelések esetén lehetőség van elektronikus úton bankkártyával (Mastercard, Maestro, VISA, American Express), Szép kártyával (OTP, MKB, K&H). Elektronikus úton történő fizetés esetén az esetleges törzsvendég kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. Az online bankkártyával, vagy az e-pénztárcával történő fizetésre vonatkozó tájékoztató a www.primapizzamiskolc.hu rendelésközvetítő webáruház vonatkozásában itt érhető el: http://www.barion.com/hu, a többi webáruház esetében az adott webáruházaknál lehet erről tájékozódni. Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés továbbításra a PrímaPizza egységhez, ha a bank a pénzügyi teljesítést visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a Megrendelő visszaigazoló emailt nem kap, ezért Megrendelő és PrímaPizza egység közt szerződés nem jön létre.

 

3. A megrendelt termék/termékek kiszállítása:a rendelésben leadott tételek futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40 percen belül történik, azonban Megrendelő a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást. Időpontra kért előrendelés esetén a pontos időre történő kiszállítás nem garantált, előfordulhat, hogy a kért időponthoz képest csak +/- 25 perces idővel kerül teljesítésre a kiszállítás.
 
 

4. A megrendelt termék/termékek lemondása:kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit a  www.primapizzamiskolc.hu webáruház esetében vagy írásban a rendeles@primapizzamiskolc.hu email címen, vagy személyesen tehet meg az adott étterem telefonszámán, a rendeléseket fogadó diszpécsernél, élőhangos telefonbeszélgetésben. A többi rendelésközvetítő webáruház lemondási lehetőségeiről az adott webáruházak üzemeltetőinél lehet tájékozódni.
 
 

5. Problémák, reklamáció, panaszkezelésA megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt, panaszt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mail levél küldésével a rendeles@primapizzamiskolc.hu címre, vagy telefonon keresztüli élőhangos telefonbeszélgetésben az adott PrímaPizza egység telefonszámán, vagy az adott PrímaPizza egységnél elérhető Vásárlók Könyvébe tett bejegyzéssel. Tekintve, hogy a megrendelés vonatkozásában az adott szállítási területre szállító PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás és a Megrendelő közt jön létre a szerződés, ezért a megrendelt ételkészítési és szállítási szolgáltatást Megrendelő részére az adott szállítási területre szállító PrímaPizza egység üzemeltető cége nyújtja, így e szolgáltatással kapcsolatos bárminemű reklamáció és panaszkezelés is ezen PrímaPizza egységet üzemeltető vállalkozás kizárólagos kötelezettsége. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. 
A PrímaPizza egység szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Kelt: Miskolc, 2019.11.16.